Guru Vandana Lyrics In Bengali (গুরু বন্দনা)

Guru Vandana Lyrics In Bengali : BHAVA SAGARA TARANA KARANA HEYRAVI NANDANA BANDHANA KHANDANA HEYSHARANAGATA KINKARA BHITA MANEGURU DEVA DAYA KARO DINA JANE. HRIDI KANDARA TAMASA BHASKARA HEYTUMI VISHNU PRAJAPATI […]